Reglement 2018-07-03T15:30:48+00:00

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “ Fotowedstrijd “ hierna te noemen de WEDSTRIJD van HIPPO PARADE ANTWERP 2018.

Artikel 1

De Wedstrijd wordt georganiseerd door MODELO ART , Nieuwe Bosscheweg 75 , 5017 Tilburg – Nederland ( hierna te noemen de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen evenwel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator dient deze toestemming te worden overgemaakt. De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

De Organisator behoudt zicht het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De organisatie heeft het recht foto’s te verwijderen die niet voldoen aan het doel van fotowedstrijd of in strijd zijn met de wet.

De persoonlijk gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door U verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt U een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 01/07/2018

Einde van de Wedstrijd: 30/09/2018 – 11.00 u AM

De prijs wordt uiterlijk op 01/11/2018 aan de winnaar medegedeeld.

Artikel 4: Deelname

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer voor 30/09/2018 – 11.00 u AM zijn/haar foto correct plaatsen op onze Facebook pagina / Hippo Parade.

– De Deelnemer neemt een foto/selfie van/met één van de beelden van de HIPPO PARADE

– De Deelnemer plaatst deze op onze Facebook pagina / Hippo Parade

– De Deelnemer nodigt hierbij zijn/haar vrienden, kennissen en/of familieleden uit om deze foto te liken

De Deelnemer kan slechts deel nemen met één foto van hetzelfde HIPPO beeld, het is de Deelnemer echter toegestaan om van/met elk deelnemend HIPPO beeld van de HIPPO PARADE één foto in te zenden. Weliswaar met een maximum van drie foto’s per Deelnemer.

Artikel 5: De Prijs

De winnaar krijgt als prijs een BABY HIPPO beeld, met afmeting 95 x 30 x 42 cm, beschilderd naar zijn/haar thema door de kunstenaar Ludo Modelo.

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De prijs kan niet worden vervangen door een kleiner beeld en een geldbedrag noch door een groter beeld mits opleg van een geldbedrag. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare vervangen.

Artikel 6: De Winnaar

De Deelnemer die de foto correct plaatste op onze Facebook pagina / Hippo Parade en op 30/09/2018 – 11.oo u AM de meeste likes realiseerde is de winnaar. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de Deelnemer die zijn/haar foto als eerste plaatste. De Organisator heeft hiervoor het beslissende recht en hierover zal geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd worden.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welk niet in de minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

Algemeen

Modelo Art Gallery

Ludo Modelo

info@modelo-art.gallery

Pers

Moizo Communicatie

Peter De Vester

media@moizo.be